Hydraulické výpočty.

Nabízím zpracovní hydraulických výpočtů v HEC - RAS, HEC - HMS.. 

1D, 2D výpočetní modely proudění

Provádím výpočty nejrůznějších úloh, jako je 1D/2D proudení v korytě toku pro modelování záplavových území a aktivní zóny záplavových území (AZZU), dle nové metodiky podle vyhlášky 79/2018 Sb.
Vytvářím také modely pro posouzení rychlosti, hloubky, usazovací rychlosti pro inženýrské objekty jako je rybí přechod, propustek, sedimentační nádrž.
Pokud na Vašem pozemku byla vyhlášena aktivní zóna záplavového území, poskytuji poradenství ve  věci odvolání nebo poskytuji podrobný výpočet, který jak se již několikrát ukázalo, odhalil nepřesnosti ve vyhlášeném záplavovém území. Pokud stavíte v záplavovém území, může být po Vás vyžadován posudek, že nedojde, případně jak dojde k ovlivnění odtokových poměrů. Místo zaměřím a zanalizuji. 

Nabízím:

 • 1D/2D model proudění 

 • 1D/2D stanovení záplavových území a aktivní zóny

 • Posouzení výstavby v aktivní zóně záplavového území

 • Ovlivnění odtokových poměrů výstavbou v zápl. území

 • Poradenství pro majitele pozemků v AZZU

 • Výpočty hydraulických úloh nejrůznějšího druhu

Pitná, deštová a odpadní voda

Nabízím komplexní návrh odvodnění průsakových vod čerpáním (kolektory, hráze, podzemní stavby) včetně výkresové dokumentace výtlaku (návrh čerpadla) a výpočtu nákladů spojených s odvodněním
Další běžnou úlohou v odvětví infrastruktury a zásobování pitnou vodou je výpočet potřeby pitné vody, například při dimenzování nových vodovodů a kanalizací.
 křivek, eventuělně navrhnu retenci a zasakování dešťových vod.

Nabízím:

 • návrh odvodnění průsakových vod čerpáním

 • výpočet potřeby zásobování pitnou vodou

 • návrh retence a zasakování dešťové vody

 • Výpočet teoretické povodňové vlny (TPV) metodou CN (curve number) křivek pro posouzení bezpečnosti za povodně nebo návrh technických objektů

 • vodovodní a kanalizační přípojky pro RD

Mosty a propustky

Pokud se zabýváte dopravními stavbami v menší kanceláři a nemáte k dispozici vodohospodáře, nabízím posouzení nových mostů/propustků různými metodami podle významnosti konstrukce.
Může být posouzen klasickou 1D numerickou výpočetní metodou či přesnějším 2D modelem, který zohledňuje například úhel křižování mostu/propustku (vyžaduje zaměření profilů před a za mostem, z důvodů ovlivnění vzdutí hladiny). 

Nabízím:

 • Posouzení kapacity stávajících mostů, propustků

 • Návrh a posouzení kapacity nových mostů a propustků

Vytvořte poptávku

Kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře, kde popište požadavky, a případně nahrajte přílohy (mapu situace, fotku, obrázek, schéma aj.).

Nebo mi navrhněte schůzku přes Doodle.

 • 1D, 2D výpočetní modely
 • Hydraulický návrh nádrže
 • Pitná a odpadní voda
 • Mosty a propustky
 • Žádná z možností
Případně nahrajte přílohy